Barnboksbildens vänner bjuder in till Årsmöte den 5 mars

Vi välkomnar Anders Holmer bilderboksskapare, konstnär och arkitekt med bas i Göteborg. Anders har skapat fem bilderböcker som alla blivit uppmärksammade. Han har nominerats till August-priset och Elsa Beskow-plaketten. Hans bok ”Regn” valdes till NY Original Art Exhibit, White Raven samt av dPictus till 100 outstanding picture books. Hans senaste bok ”Utflykten” fick strålande recensioner i DN 27/1 i år. 

Plats: Valands konstskola, ingång från Chalmersgatan 4 till glashuset på
innergården 
Tid: 5 mars 2024, kl 19 
Pris: (förtäring) 180 kr för medlemmar 

200 kr för icke medlemmar 
120 kr för studerande

I vanlig ordning serveras vin och en smörgås. Vi kommer att ha boklotteri och försäljning av Anders böcker. 
 
Anmälan senast 3 mars till christina.wedenmark@hotmail.com eller Christina Wedenmark 0702-063943

Välkomna!

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Justering av röstlängd
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fråga om mötet kallats i behörig ordning
 7. Föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse
 8. Revisorns berättelse
 9. Beviljandet av ansvarsfrihet
 10. Fastställande av årsavgifter
 11. Fastställande av antal styrelseledamöter
 12. Val av ordförande för ett år
 13. Val av övriga ledamöter för ett år
 14. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år
 15. Val av valberedning jämte ordförande i valberedningen på ett år
 16. Föreningens planerade aktiviteter under verksamhetsåret
 17. Övriga frågor inlämnade till styrelsen
 18. Årsmötets avslutande